CE markering nader verklaard

CE is de afkorting voor ‘Conformité Européenne’. De basis is een Europees handelsverdrag. Om echter gelijkheid in handelsdoeleinden te bewerkstelligen dien je dus ook grensoverschrijdend te specificeren. Vandaar de benaming Conformité. Doelstelling binnen de Europese unie is dat er internationaal binnen de unie producten verhandeld dienen te kunnen worden waarbij er dus onderling een verwachting is om gelijkwaardige producten te verkrijgen.

Over de specificaties dienen geen discussies te zijn. Om specificaties op te stellen is het zaak dat er wordt uitgegaan van normering en richtlijnen. Normen hebben een officiële status en dit verdient dus altijd de voorkeur als eenduidigheid een uitgangspunt is.

Een CE markering kan verschillende statussen hebben aangaande certificering. Dit varieert van een status 1+, dit is de zwaarste eis en een status 4 waarbij een fabrikantverklaring voldoende is.

Zie onderstaande tabel.
Niveau van conformiteitverklaring   (CE)1+12++2+234*


Certificaat

pp


Fabrikantverklaring

¦¦¦¦¦


Initiële Type Test (ITT)

pp¦¦¦p¦


Testen  van productie proefmonsters

¦¦¦¦¦¦¦


Onderzoek monsters in de fabriek of in de markt

p


Kwaliteitsbewaking van het productieproces

¦¦¦¦¦¦¦


Kwaliteitsbeoordeling van het productieproces (FPC)

ppppp


Fabriek acceptatietest

ppppp


Continu toezicht op kwaliteitsbewaking

p 

p  Notified  Body
¦   Fabrikant
+   Extra maatregelen zijn mogelijk, de producent blijft verantwoordelijk voor uitspraken.
*   Bij niveau 4 wordt de conformiteitverklaring door de fabrikant zonder toezicht afgegeven.

'Binnen CE markering worden producten gerubriceerd. Veel producten vallen onder de rubriek Bouw'


Reeds in een vroege fase is men binnen Europa gestart met de certificering van bouwgerelateerde producten. De bouw is bij uitstek een activiteit die grensoverschrijdend werkt en waar dus direct voordelen zijn te behalen, denk aan kwaliteit- en prijsvoordelen. De rubriek Bouw is de zogenaamde 89/106 Directive. Veel producten vallen onder deze Directive, zo ook de producten die vallen onder de noemer Fire Security, dus dit geldt ook voor ontruimingsinstallaties.

Dit classificeren van producten gebeurt overigens in goed overleg binnen de Unie door de lidstaten. Reeds in de jaren 90 is men gestart met inschalen van producten onder een productnorm. Daarmee is de beoordeling ook geen vrijblijvendheid meer gebleven. '

In toepassingen worden bepaalde producten verlangd en binnen een toepassing van een product is een norm van toepassing en daarmee zijn de eisen volgens die norm van kracht. In die volgorde werkt dit. Daarmee is CE markering tevens een verplichting geworden, ergo CE markering is tegenwoordig een onderdeel van de wetgeving geworden. Daarmee heeft CE dus een wezenlijk andere status gekregen.

In de bijlagen van een norm, kun je een zogenaamde Annex ZA aantreffen en daarin staat aangegeven of de norm in kwestie onder een CE mandaat valt en zijn alle voortvloeiende verplichtingen van kracht. Afhankelijk van de klasse (zie tabel) wordt bepaald wat de verplichtingen zijn. Ontruimingscentrales bijvoorbeeld vallen onder klasse 1. Geen 1+ daar er geen monsters uit het productieproces getest dienen te worden.

'De basis is dat een geaccrediteerde instelling voldoende kennis en mogelijkheden heeft om een keuring te kunnen en mogen uitvoeren'


Deze instelling wordt dus gecertificeerd en daarmee geaccrediteerd voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Een geaccrediteerde instelling is dus beoordeeld binnen de Europese Unie  om volgens een bepaalde productnorm een keuring te mogen uitvoeren en dienovereenkomstig een certificaat af te geven. Op de website van de EU kun je dus per norm vinden welk keuringsinstituut een test volgens die norm mag uitvoeren. Een CE keuring kan dus in elke lidstaat plaatsvinden. Een Nederlandse fabrikant kan dus in Polen bij een geaccrediteerde instelling een keuring laten verrichten. Het certificaat dient dan ook in elke lidstaat geaccepteerd te worden.

Zoals eerder gesteld zijn er een aantal normen van toepassing waarop een ontruimingsinstallatie getoetst dient te worden. De internationale normen reeks voor Fire security zijn de EN54 normen. Voor ontruimingsinstallaties gelden de navolgende normen:

 

EN54-1: 
Algemeen en beschrijvend voor alle normen binnen de EN54 reeks


EN54-4:
Power Supplies. Elk systeem bevat voedingssystemen en vooral noodvoedingen. De EN54-4 norm is een goede productnorm en zou zonder meer in vele andere vakgebieden kunnen worden toegepast.


EN54-16: 
Ontruimingscentrales. Alle eisen en uitgangspunten inclusief zijn variabelen staan in deze norm beschreven. Met name EN54-16 beschrijft dat de toegepaste power supply dient te voldoen aan het gestelde uit EN54-4. Indien het toegepaste voedingssysteem in een ontruimingsinstallatie niet is gekeurd zal een keuringsinstituut nooit een certificaat afgeven voor de ontruimingscentrale.


EN54-17: 
Indien de ontruimingscentrale werkt met luidspreker lussystemen zullen er in het veld zogenaamde isolatoren gebruikt worden. Deze isolator dient te voldoen aan het gestelde in EN54-17.

EN54-24:     
De luidsprekers toegepast in een ontruimingsinstallatie dienen te voldoen aan de eisen zoals die minimaal zijn geformuleerd in de norm EN54-24.


Het is al eerder genoemd, CE markering is tot wetgeving verworden. Dit heeft nogal wat gevolgen voor de markt en zijn partijen. Binnen de wet wordt bepaald of er voor een object een ontruimingsinstallatie is vereist. Dit ligt vast in het Bouwbesluit en het Bouwbesluit is middels Ministerieel Besluit ook inmiddels tot wetgeving verworden.

'Indien producten worden toegepast die dienen te voldoen aan een productnorm en die productnorm valt onder een CE mandaat dan zijn er verplichtingen'


  • Opdrachtgever heeft de verplichting om vast te stellen of er een CE regulering van toepassing is. Dus de opdrachtgever heeft een onderzoekplicht.
  • De opdrachtnemer heeft de verplichting om bij producten die vallen onder een CE regulering dan ook alleen CE gecertificeerde producten te leveren.

Er is dus duidelijk een eisenpakket voor professioneel opdrachtnemerschap maar ook opdrachtgeverschap. In de praktijk blijkt dat in een overgangssituatie naar CE markering de markt onvoldoende anticipeert en er  regelmatig fouten worden gemaakt in systeemkeuzes. Dit is meestal van tijdelijke aard. Indien de bewustwording plaats vind zal dit op een goed moment niet meer gebeuren.

Overigens is het niet van toepassing verklaren van CE markering en of levering van niet-CE-gecertificeerde producten strafrechtelijk bepaald.
Reactie plaatsen