element.style { color: white; background: red; }

Page content

Service en onderhoud

Onderhoud ontruimingsalarminstallatie

BekabelingOntruimingsinstallaties zijn gecompliceerde installaties en dragen zorg voor juiste evacuatie van mensen in geval van een calamiteit. Eén calamiteit die in de Nederlandse wetgeving is beschreven is brand. In deze situatie zijn richtlijnen en normering geformuleerd hoe te handelen. Een eis is bijvoorbeeld dat een brandcompartiment, dus een deel van een pand en als zodanig gedefinieerd als brandcompartiment, binnen 60 seconden volledig ontruimd dient te zijn. Een brandcompartiment is binnen een kantoorgebouw maximaal 1000m2 en in de industrie maximaal 2500m2. En in geval van een ruimte met een grote aanwezigheid van mensen is dat een behoorlijke opgave. Het is dan ook niet onredelijk om te stellen dat de apparatuur die de evacuatie moet begeleiden van een uitzonderlijk hoog niveau dient te zijn. Gewoon ongelofelijke hoge betrouwbaarheid en kwaliteit. In de lange historie van meer dan 40 jaar van ons bedrijf, is het inmiddels al een aantal malen gebeurd dat onze apparatuur zijn werk moest doen tijdens een evacuatie en dat we nadien ook het compliment kregen dat de apparatuur zo perfect bleef werken. Toch iets voor ons om trots op te zijn nietwaar?

Maar om die hoge betrouwbaarheid te blijven eisen aan de apparatuur, is het ook noodzakelijk dat de apparatuur op juiste wijze gecontroleerd wordt. En dat gaat iets verder dan alleen een testknop indrukken. Een dergelijke installatie bestaat uit vele componenten en dus is het zaak adequaat onderhoud uit te voeren. Een inspectie door vakspecialisten die weten waar ze over praten. Een auto laat je tenslotte door een garage controleren, want je wilt zeker weten dat het onderhoud op adequate wijze gebeurt door goed opgeleide monteurs en niet door iemand die niet beschikt over de juiste competenties. De kans dat je stil komt te staan met je auto is evident.

Het onderhoud aan ontruimingsinstallaties gebeurt dan ook door goed opgeleide onderhoudsdeskundigen ontruimingsalarminstallaties (OAI). Dit zijn gediplomeerde specialisten en zij hebben een behoorlijke opleiding gehad. Deze specialisten controleren en registreren middels checklists en meetstaten. Daarnaast worden details gefotografeerd en opgeslagen en dat alles wordt ook uitgebreid gerapporteerd aan de gebruiker. Alleen als u dit serieus neemt, onderhoud adequaat laat uitvoeren, kunt u ook verwachten dat de ontruimingsapparatuur werkt als het ooit nodig mocht zijn, waar we uiteraard niet op zitten te wachten. Daarnaast is het ook nog eens een morele verplichting dat de ontruimingsinstallatie goed zijn werk zal blijven doen.

Norm NEN2654-2

Het uitvoeren van onderhoud aan ontruimingsinstallaties is uitgebreid en vooral gedetailleerd beschreven in een norm, NEN 2654-2. Hierin staat exact beschreven welke metingen, testen en registraties dienen plaats te vinden en welke rapportages u mag verwachten van een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf. Daarnaast is het uiteraard wel zaak dat u een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf beoordeelt op zijn deskundigheid. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige OAI.

In de norm staat precies beschreven welke verplichtingen er rusten op de verantwoordelijken. Een voorbeeld rapportage staat beschreven in de norm en dit is het minimale dat verwacht moet kunnen worden na uitvoering van het onderhoud. In de norm staan de verplichtingen bij preventief en correctief onderhoud (vrij vertaald, onderhoud en storingen) beschreven. De norm is goed leesbaar is onze ervaring en juist door niet-techneuten goed te begrijpen. Daarnaast is de NEN2654-2 redelijk compact geschreven en bestaat eigenlijk uit 22 pagina’s met een aantal bijlagen. De norm kunt u bij het NEN (tegen betaling) downloaden.

Verantwoordelijkheden volgens de norm

de rotterdam ontruimingsinstallatieDe norm kent drie entiteiten, zijnde de gebruiker, de beheerder en de onderhoudsdeskundige. Zo dient dit ook benoemt te zijn in een overeenkomst, wie de diverse partijen zijn. Het is dus zaak dat met name een beheerder goed weet wie zijn aanspreekpunten zijn. De gebruiker blijft echter altijd eindverantwoordelijk en kan zich daaraan niet onttrekken. Dit is voer voor juristen en dus ook in een arbitraire zaak zal de gebruiker aangesproken worden op zijn performance.

Maar in de meeste gevallen zal de gebruiker niet in de positie zijn om operationeel bezig te zijn en daarom dient hij ook een beheerder aan te stellen. De beheerder hoeft alleen over basiskennis van de apparatuur te beschikken en hij dient door een ter zake kundige onderhoudsdeskundige te zijn geïnstrueerd om de installatie technisch te kunnen begrijpen en te bedienen. De operationele bediening betreft alleen het gebruik van de installatie door een BHV-er. Dat staat hier los van. Dit is een vrije vertaling van mijn kant maar dit is wel de praktijk. In ieder geval is de beheerder altijd het aanspreekpunt voor de gebruikers en de onderhouder. Hij is de spil waar het om draait. De gebruiker kan zich echter niet verschuilen achter de beheerder. De beheerder kan zich niet verschuilen achter de onderhoudsdeskundige. De gebruiker blijft altijd eindverantwoordelijk voor installatie en organisatie.

Dit besef is nog steeds niet doorgedrongen in de markt maar is heel belangrijk. In geval van een calamiteit zal de gebruiker altijd aangesproken worden. Hier is geen discussie over mogelijk. Het is dus van groot belang dat de gebruiker een overeenkomst aangaat met een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf die kwalitatief hoogwaardig werk aflevert!

De onderhoudsdeskundige rapporteert aan de beheerder. Het is dus zaak dat deze twee entiteiten elkaar ook kennen en met elkaar spreken.

Onderhoudsdeskundigen OAI en Projecterings Deskundigen OAI

De projecteringsdeskundige OAI is een vakspecialist en een doorgewinterde ervaren medewerker die alles weet van een ontruimingsinstallatie. Hij ontwerpt een installatie op basis van uitgangspunten in het Programma van Eisen; dit zijn elektrotechnische, alsmede norm en akoestische eisen. Zijn opleiding duurt een aantal maanden en een pittig examen vormt de afsluiting. Deze examens worden afgenomen door Certoplan, de organisatie die de examens borgt en afneemt voor deze opleiding. Een projecteringsdeskundige is dus een waardige gesprekspartner en kan u een goed advies geven. Het opleidingsniveau bevindt zich op HBO niveau.

De onderhoudsdeskundige OAI is meer praktisch gericht en bevindt zich op MBO4 niveau. Deze specialist is echter in de meeste gevallen inhoudelijk technisch meer op de hoogte. Hij heeft doorgaans een elektrotechnische vooropleiding, maar een goede werktuigbouwer zou het ook aankunnen. In ieder geval is een goede technische vooropleiding noodzakelijk voor een onderhoudsdeskundige terwijl de projecteringsdeskundige een andere achtergrond kan hebben. Ook de onderhoudsdeskundige OAI heeft een pittige opleiding genoten en een behoorlijk examen gehad. Zowel de onderhoudsdeskundige als de projecteringsdeskundige zijn gemachtigd de rapportage te beoordelen van het onderhoud aan de ontruimingsinstallatie en mogen een certificaat uitschrijven.

Preventief onderhoud

Normen schrijven voor dat een gebruiker van een ontruimingsinstallatie een verplichting heeft adequaat onderhoud uit te voeren. Dit houdt in dat de gebruiker met een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf een overeenkomst dient aan te gaan middels een onderhoudscontract. Zie punt 5.1 van de norm NEN2654-2 hieronder.

5.1 Algemeen

In gebruik zijnde ontruimingsalarminstallaties moeten in nominale staat worden gehouden. Hiertoe moeten ten minste de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

een goed beheer door de gebruiker;

periodieke controle en preventief onderhoud door de beheerder;

periodieke controle, inspectie, preventief onderhoud en reparatie door de onderhouder of diens onderhoudsdeskundige.

TMCDAS voert inmiddels decennia onderhoud uit aan ontruimingsinstallaties. Met honderden organisaties hebben wij overeenkomsten vastgelegd in duidelijke contracten. Dit betreft preventief en correctief onderhoud.

Het klinkt wellicht vreemd maar het grootste deel van het preventieve onderhoud dient echter te worden gedaan door de beheerder. Hij draagt zorg voor het up to date houden van alle documentatie, zoals tekeningen, PvE, logboekregistraties, instructie handboeken en update gegevens van de apparatuur. Daarnaast zal hij een maandelijkse, viermaandelijkse en acht-maandelijkse inspectie moeten doen. Deze inspecties staan expliciet beschreven in de norm. Uiteraard begeleiden wij onze klanten middels email reminders met deze werkzaamheden. De registraties dienen te worden opgenomen in het logboek.

Welke bescheiden dienen klaar te liggen voordat er aangevangen kan worden met preventief onderhoud?

Minimaal benodigde gegevens:

 • het Programma van Eisen
 • detailontwerp (plattegrond/installatietekening)
 • de functiematrix
 • het blokschema
 • rapport van oplevering of rapport van onderhoud
 • het logboek
 • onderhoudsinstructies producent

De onderhoudswerkzaamheden aan TMCDAS installaties

tmcdas ontruimingsinstallatiesOnze eigen TC8200 en TC8000 installaties zijn degelijke installaties. De storingscijfers liggen zeer laag en de betrouwbaarheid kun je met name aflezen aan de hand van de systeembeschikbaarheidscijfers. De minimale eis ligt op 99,7%. De praktijk is dat onze installaties een veel hogere waarde hebben. Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een vast schema en volgens een vaste rapportage. De onderhoudsdeskundigen werken met een Ipad waarnaar de onderhoudsbon door onze serviceafdeling reeds is gemaild. Hij heeft op locatie dus altijd de juiste bon en tenaamstelling beschikbaar.

Er wordt gestart met een administratieve controle van alle bescheiden en in het logboek wordt gecontroleerd of alle storingsmeldingen en controle registraties zijn benoemd. De onderhoudsdeskundige zal vervolgens de systeembeschikbaarheidswaarde van het afgelopen jaar berekenen. Dit kan alleen als alle registraties juist zijn ingevuld. Anders is het niet mogelijk een betrouwbaar cijfer te geven en wordt de systeembeschikbaarheid moeilijk te bepalen. Vervolgens wordt er gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden aan de centrale. Alle bevindingen worden direct vastgelegd in het rapport.

Meting van de accu

De noodstroomvoorziening is een cruciaal onderdeel van de ontruimingscentrale. Er worden hoge eisen gesteld aan dit component. Een accu test is een onderdeel van de werkzaamheden. De accucapaciteit wordt met een speciale tester gecontroleerd en indien de accu onder een bepaalde capaciteitswaarde is, wordt dit gemeld en overlegd om te vervangen. Ons uitgangspunt is dat een accu die onder de 70% capaciteit is, vervangen dient te worden. Meestal hanteren wij als maximum 4 jaar, zoals gesteld in de norm. Een gecertificeerde accu met Vds certificaat kan langer als 4 jaar meegaan. Dit wordt met u overlegd. Zware accu’s boven de 60Ah worden niet meer op capaciteit getest maar wordt het spanningsverloop in noodstroombedrijf geregistreerd.

Na alle metingen gaat het systeem spanningsloos en functioneert deze op zijn accu’s. Volgens de eis dient deze minimaal 30 minuten in vol bedrijf te functioneren. Als deze test gedurende 30 minuten goed is verlopen, keuren wij de noodstroomfaciliteit goed.

Hierbij uitgaande van de gemeten capaciteit van > 70%. Bij grotere accu’s hanteren wij het ervaringscijfer van een voltagedaling van maximaal 2V gedurende vol bedrijf. Is het verloop groter, keuren wij de accu af. Let op! Dit is een ervaringscijfer.

Geluidstest

luidsprekerEen onderdeel van de werkzaamheden volgens de onderhoudsnorm is de eis dat de onderhoudsdeskundige dient vast te stellen of alle zones juist functioneren. Dit kan alleen door audio op de lijnen te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door een muziekbron aan te sluiten op de zones. Er staat nergens in de norm dat het een alarmsignaal dient te zijn. Toch geven wij er de voorkeur aan het alarmsignaal op de zones te zetten en vervolgens de luidsprekers op juiste werking te controleren. Dan meet je het totaal van de keten van signaalgenerator tot luidsprekers. Wij begrijpen ook dat dit vaak ongewenst is, dus zoeken we samen met de klant naar werkbare oplossingen. De test betreft dus alleen een vaststelling of de luidspreker geluid produceert. Dit is geen meting. Een meting is een onderdeel van de oplevering. Indien er geen bouwkundige wijzigingen hebben plaats gevonden, is een nieuwe meting niet noodzakelijk. De controle van de werking kan ook snel gebeuren. Simpelweg vaststellen of de zones en luidsprekers werken. Niet meer als dat.

Onderhoud aan andere merken

Sinds een aantal maanden verrichten wij ook onderhoud aan ontruimingsinstallaties van andere merken. Dit heeft ook te maken met het feit dat de CCV eisen alles een stuk transparanter maken en onze vakkennis daarmee ook op andere apparatuur kunnen gebruiken. Met name preventief en correctief aan Bose ontruimingsinstallatie kan ons bedrijf op juiste en adequate wijze verrichten. Wij vinden het belangrijk dat de onderdelen en vakkennis 100% beschikbaar zijn, dus wij borgen onze werkzaamheden naar derden ook op contractbasis. Dit houdt ook in dat wij onderhoudsdeskundigen van toeleveranciers kunnen inzetten in geval er specifieke problemen ontstaan en wij kunnen terugvallen op hun expertise. Uitgangspunt is dat u de maximale performance kunt verwachten, dus ook responstijden gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft namelijk weer invloed op het systeembeschikbaarheidscijfer. Overigens zijn wij zeer te spreken over Bose ontruimingsinstallaties dus verwachten wij geen grote problemen. Wel een punt van aandacht vormt het feit dat levering van sommige componenten wellicht in de toekomst een probleem gaan vormen doordat Bose is gestopt met de productie van de controller. Vooralsnog is het echter prima op te lossen, dus maken wij ons nog geen grote zorgen.

Rapportage van een preventief onderhoud

Als het onderhoud is uitgevoerd zal de monteur vragen om een handtekening aan de beheerder en op de Ipad kunt u tekenen voor gezien. De rapportage wordt doorgesproken en eventuele restpunten die niet direct oplosbaar zijn worden vermeld op de rapportage. Een Plan van Actie dient te worden geïnitieerd.

De rapportage wordt verwerkt door onze backoffice en per mail ontvangt u de rapportages.

Correctief onderhoud

In geval van een storing zullen wij bij een contractuele overeenkomst binnen de gestelde responstijd acteren. Onze servicedienst acteert zelfstandig bij onze eigen TMCDAS installaties. Indien het een installatie-derden betreft kunnen wij altijd terugvallen op de expertise van productspecialisten van het betreffende merk. Wij sluiten ook daadwerkelijk een overeenkomst met een dergelijke partij. Dit is ook onze consistente handelswijze. Altijd de kennis borgen zodat wij maximale performance kunnen leveren en onze klant niet teleur hoeven te stellen met inferieure kwaliteit. Dit maakt ook het verschil met een professionele partij of anderen.

Beheer van rapportages

TMCDAS heeft een degelijke database opgebouwd van onderhoudsrapportages van alle onderhoudswerkzaamheden aan ontruimingsalarminstallaties. Vanaf 2008 heeft een gestage opbouw plaatsgevonden van informatie en hiermee kunnen we onze klanten altijd helpen in geval van een manco in hun administratie. Ook veel informatie voor 2008 is nog beschikbaar. Standaard wordt de rapportage nog een keer meegestuurd met de factuur zodat zaken direct verifieerbaar zijn door de financiële afdeling van onze klanten.

CCV

Het CCV is een overheidsorganisatie die onder andere de minimale uitgangspunten voor Certificatie en Inspectie formuleert voor met name ontruimingsalarmeringssystemen. Het CCV accrediteert een certificeerder en deze certificeerder zal bij gebleken geschiktheid een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf een certificaat verstrekken voor een jaar waarmee dit bedrijf zijn klanten de geboden kwaliteit kan borgen.

HET CCV-CERTIFICATIESCHEMA

Elk jaar dient er opnieuw gecertificeerd te worden. Daarnaast worden de bedrijven tussentijds gemonitord op hun performance. Vergelijk het met een APK keuring voor auto’s. Uw auto kan nadien door een externe controleur alsnog gekeurd worden om te waarborgen dat de APK keuring op juiste wijze geschied. Dat gebeurt nu ook met het onderhoud van brand- en ontruimingsinstallaties.

Indien meerder malen blijkt dat een ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf de minimale performance niet realiseert, kan hij zijn licentie kwijt raken. Dat kost hem geld en dat zal ook niet snel gebeuren. Middels deze uitgangspunten is de gebruiker van de ontruimingsinstallatie gewaarborgd dat er kwaliteit wordt geleverd. Het ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf wil zijn licentie niet op het spel zetten en levert ook maximale performance. Dit is dus een win-win situatie voor alle partijen!

TMCDAS als ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf

TMCDASTMCDAS is een pure productspecialist voor ontruimingsinstallaties. Wij doen geen andere activiteiten als alleen ontruimingsinstallaties. Ons bedrijf en medewerkers beschikken over alle certificeringen en diploma’s om de werkzaamheden op professionele wijze uit te kunnen voeren:

 • ISO9001:2008 kwaliteitscertificaat
 • VCA * 2008 veiligheidscertificaat
 • Alle operationele medewerkers beschikken over een VCA-VOL certificaat
 • CE certificering voor onze apparatuur en luidsprekers
 • Twee gediplomeerde projecteringsdeskundigen
 • Twee gediplomeerde onderhoudsdeskundigen
 • Twee externe ZZP onderhoudsdeskundigen beschikbaar op afroep

De expertise van TMCDAS is hoogwaardig. Ook met inspectiebedrijven hebben wij een uitstekende relatie en blijkt dat wij alle beoordelingen moeiteloos doorstaan. TMCDAS levert kwaliteit en borgt uiteindelijk uw verantwoordelijkheid. Wij denken dat dit het zwaarst wegende criterium dient te zijn voor een leverancierskeuze voor uw onderhoud.