Page content

Iedere ontruimingsinstallatie wordt certificeerbaar opgeleverd

TMCDAS is gespecialiseerd in het projecteren en onderhouden van grote ontruimingsinstallaties (hierbij is altijd sprake van een Type A ontruimingsinstallatie). Of het nu gaat om een aanbestedingsproject, het ontwerpen van een nieuwe projectie of om het uitbreiden van een bestaande ontruimingsinstallatie, TMCDAS heeft de expertise in huis om ervoor te zorgen dat de ontruimingsinstallatie certificeerbaar in bedrijf wordt genomen.

Ontruimingsinstallatie projectie2

Voor het maken van een ontruimingsinstallatie projectie voor een nieuw pand wordt gebruik gemaakt van het bestek, de bouwtekeningen en het Programma van Eisen.

In het bestek staat onder andere beschreven om wat voor soort gebouw het gaat (een hotel wordt anders ontruimt dan een parkeergarage, ziekenhuis of kantoortuin), de indeling van het gebouw (waar zitten de toiletten, zijn er roltrappen en of liften, hoge plafonds, …), of er enkel sprake is van luid alarmgebieden of dat er ook stille gebieden in het pand gewenst zijn en aan welke normering voldaan moet worden (NEN2575).

De bouwtekeningen van het in te richten pand laten zien welke detectiezones er zijn, hoe de bouw eruit ziet, welke materialen gebruikt zijn (ditl bepaalt de geluiddemping en de mate van echo). De bouwtekening laat bij het projecteren zien welke mogelijkheden er zijn voor het inrichten en plaatsen van de ontruimingsinstallatie.

Het Programma van Eisen is opgesteld door de klant. Hierin staat onder andere vermeld welke ontruimingsvorm gewenst is, verticaal of horizontaal. De projectiespecialist bepaalt vervolgens welke geografische en technische zones er zijn en berekent aan de hand van het gewenste geluidsniveau hoeveel luidsprekers, versterkers, zonekaarten er nodig zijn. Ook moet worden vastgelegd welke systemen afgeschakeld moeten worden tijdens een ontruiming, of er sprake is van lustijden en hoe de brandmelding door moet worden gegeven.

Met al deze informatie wordt het ontruimingssysteem opgebouwd en volledig in kaart gebracht in de projectie. Lees ook; Ontruimingsinstallatie ontwerpen, dat is gewoon een vak.

Van ontruimingsinstallatie projectie naar offerte

De projectie wordt vervolgens verwoord in een offerte. Alle elementen die nodig zijn voor de ontruimingsinstallatie leveren een offertebedrag op. De offerte wordt overhandigd aan de klant waarna de klant en TMCDAS veelal nogmaals om de tafel gaan zitten om te bekijken of aan alle wensen van de klant is voldaan.

Bij verticale bekabeling is horizontaal ontruimen niet mogelijk

Regelmatig komt het voor dat een klant het toch anders verwoord heeft dan het in werkelijkheid voor ogen had. Zo had Universiteit Rotterdam voor gebouw L in gedachten om horizontaal, per verdieping, te ontruimen. Echter de bekabeling van verdiepingen twee tot en met zeven was verticaal uitgevoerd. Horizontaal ontruimen was daardoor onmogelijk. Bij dit soort veranderingen aan het Programma van Eisen wordt in overleg met de klant gekeken wat de beste oplossing is. In dit geval heeft de klant de wens van per verdieping ontruimen losgelaten en gekozen tussen verticaal ontruimen of voor totaal ontruimen.

Aanpassen bestaande ontruimingsinstallatie

Wanneer TMCDAS gevraagd wordt om een bestaande ontruimingsinstallatie uit te breiden of na te kijken, dan wordt als eerste de vraag gesteld; waarom moet er aangepast worden? Heeft de brandweer hierop aangedrongen of wordt de certificering niet behaald doordat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in het pand? Dan weet TMCDAS direct hoe de klant het best geholpen kan worden. Is bij nieuwe projecties het budget nog weleens leidend, bij het aanpassen van bestaande ontruimingsinstallaties gaat het er met name om dat de ontruimingsinstallatie er goed in komt.

Van projectie naar het in bedrijf stellen van de ontruimingsinstallatie

Samen met een projectcoördinator wordt de offerte aan de hand van een formulier vertaald naar de inhoudelijke installatie. In overleg met de klant wordt afgesproken wanneer de verschillende onderdelen aangeleverd moeten worden. Monteurs van een extern bureau zorgen ervoor dat de bekabeling volgens de projectie wordt aangebracht, de luidsprekers en versterkers op de juiste plek worden gemonteerd en de kast klaar staat voor het in bedrijf stellen van de ontruimingsinstallatie. De installatiedeskundige van TMCDAS sluit vervolgens de bekabeling aan op de kast en stelt alle sturingen in; de functies die bij een calamiteit in werking moeten worden gesteld door de ontruimingsinstallatie.

Wanneer het hele systeem goed staat ingesteld vinden de eerste testen plaats. Er wordt een geluidsmeting uitgevoerd om na te gaan of het gewenste geluidsniveau wordt behaald. Alle testresultaten worden vastgelegd in het opleveringsrapport. Samen met alle opleveringsdocumenten wordt dit rapport overhandigd aan de eindgebruiker. Het systeem is hiermee certificeerbaar opgeleverd.

Certificering ontruimingsinstallatie

De klant huurt na het in bedrijf stellen door TMCDAS een detectiebureau in om de ontruimingsinstallatie te laten certificeren. Afhankelijk van het soort gebouw (omvang, soort gebouw, hoe zwaar telt de brandmelding) moet deze keuring ieder jaar of iedere drie jaar opnieuw plaatsvinden.

Certificaat wordt niet (direct) behaald

Bij het in bedrijf stellen van een nieuwe projectie kan het voorkomen dat een certificaat niet direct wordt afgegeven. Omdat bijvoorbeeld het geluidsniveau niet voldoende is, de brandmelder niet op de juiste manier functioneert of dat er een fout is gemaakt in de bekabeling. Dit zijn problemen, veelal ontstaan door miscommunicatie, die zijn op te lossen, waarna het certificaat alsnog wordt afgegeven.

Bij een bestaande ontruimingsinstallatie kan het gebeuren dat het certificaat bij de jaarlijkse herkeuring niet direct afgegeven kan worden. Veelal blijkt dan dat er in het desbetreffende gebouw verbouwingen hebben plaatsgevonden. Het plaatsen van een enkele wand dempt al het geluid, waardoor het benodigde geluidsniveau mogelijk niet meer wordt behaald. Ook komt het voor dat er kantoren zijn toegevoegd in een bestaande ruimte, waardoor er ruimten zijn ontstaan zonder luidspreker. De eindegebruiker, en de bouwkundige die de verbouwing uitvoert, hebben niet de kennis dat een dergelijk wijziging tot gevolg heeft dat er een aanpassing aan de ontruimingsinstallatie moet worden uitgevoerd. Ook is het verplicht dat de bouwtekening hierop wordt aangepast.

Gelukkig gaat het hierbij om een aanvulling op een bestaande geluidsmeting en is het voor TMCDAS mogelijk, om aan de hand van de wijzigingen op de bouwtekening, precies te berekenen waar en hoeveel geluid toe moeten worden gevoegd. Deze luidsprekers worden toegevoegd op de bouwtekening en de installateur plaatst de nieuwe luidsprekers. Dit is geen probleem wanneer het om enkele luidsprekers gaat. Bij meerdere luidsprekers moet ook gekeken worden naar de capaciteit van de centrale en moet er eventueel een wijziging worden aangebracht in de zones of een versterker toe worden gevoegd.

Van projectie naar in bedrijf stelling, naar jaarlijks onderhoud en service van uw ontruimingsinstallatie. TMCDAS is uw gespecialiseerde partner voor een veilig en certificeerbaar ontruimingsinstallatie! Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden!