element.style { color: white; background: red; }

Page content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van TMCDAS BV

Uitgegeven door TMCDAS BV,  Newtonstraat 18,  1704 SB,  Heerhugowaard.
In alle offertes en opdrachten wordt verwezen naar deze voorwaarden. De voorwaarden worden op aanvraag toegezonden en staan vermeld op de website van TMCDAS, www.ontruimingsinstallatie.nl

Artikel I – Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door TMCDAS, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding – of andere voorwaarden wordt door TMCDAS niet aanvaard.
 2. In deze Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

– product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.

– de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;

– dienst: de aanneming van werk.

Artikel II – Aanbieding

 1. Elke van TMCDAS uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door TMCDAS onder normale omstandigheden en gedurende  normale werkuren.

Artikel III – Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door TMCDAS, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door TMCDAS.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door TMCDAS in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van TMCDAS binden TMCDAS niet dan nadat en voor zover zij door TMCDAS schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel IV – Prijs

 1. De door TMCDAS opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Free Carrier Incoterms (FCA) geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.
  Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van TMCDAS te Heerhugowaard.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is TMCDAS gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van TMCDAS begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag TMCDAS bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien TMCDAS bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in-en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door TMCDAS betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 7. Indien TMCDAS heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.
 8. Bij orders kleiner dan € 250,00 zullen wij behandelingskosten in rekening brengen. Op de factuur zal als tegemoetkoming een toeslag worden berekend van € 25,00.

Artikel V – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door TMCDAS ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door TMCDAS uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage-en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan TMCDAS, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van TMCDAS wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel VI – Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door TMCDAS van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  d. de dag van ontvangst door TMCDAS van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door TMCDAS bestelde materialen. Indien buiten schuld van TMCDAS vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van TMCDAS is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van TMCDAS tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van TMCDAS ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behoudens grove schuld aan de zijde van TMCDAS geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd -door welke oorzaak ook -geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Artikel VII – Montage/installatie

 1. De opdrachtgever is jegens TMCDAS verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege TMCDAS wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat;
  a. het personeel van TMCDAS, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien TMCDAS dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van TMCDAS aanwezig zijn;
  c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poetsen ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet-en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van TMCDAS staan;
  g. alle noodzakelijke veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Artikel VIII – Keuring en overnamebeproeving

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk -indien montage/installatie is overeengekomen -binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie TMCDAS in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die  TMCDAS nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van TMCDAS daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel VII lid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van TMCDAS, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.
 4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. TMCDAS zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 5. Onverminderd de gehoudenheid van TMCDAS tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van TMCDAS uitsluiten.

Artikel IX – Risico-en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van TMCDAS te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal TMCDAS gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan TMCDAS uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan TMCDAS is voldaan.
 3. TMCDAS zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan TMCDAS alle medewerking verlenen teneinde TMCDAS in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel X – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens artikel VI lid 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van TMCDAS of op een door hem aan te wijzen rekening.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TMCDAS zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel XI – Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat TMCDAS in zowel voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door TMCDAS toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door TMCDAS. Indien montage/installatie van het product door TMCDAS plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door TMCDAS is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door TMCDAS worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van TMCDAS, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van TMCDAS. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis-en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. de niet-inachtneming van bedienings-en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan TMCDAS ter bewerking zijn verstrekt; materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  g. door TMCDAS van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan TMCDAS heeft verstrekt.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met TMCDAS gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is TMCDAS met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd -gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TMCDAS tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 6. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen TMCDAS ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 7. Indien TMCDAS ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van TMCDAS.
 8. Ter zake van de door TMCDAS uitgevoerde reparatie-of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van TMCDAS om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 9. Ter zake van door TMCDAS uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door TMCDAS van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met TMCDAS gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van TMCDAS is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van TMCDAS en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van TMCDAS, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 3. TMCDAS is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 4. Indien TMCDAS, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand -van welke aard ook -verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is gehouden TMCDAS te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van TMCDAS in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel XIII – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van TMCDAS onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van TMCDAS of diens leveranciers.

Artikel XIV – Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is TMCDAS gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is TMCDAS bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is TMCDAS gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan TMCDAS bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met TMCDAS gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens TMCDAS te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is TMCDAS gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is TMCDAS bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door TMCDAS bespaarde kosten, en is TMCDAS bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs -zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden -onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door TMCDAS bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan TMCDAS bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel XV – Geschillen

 1. Onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in een kort geding bij de voorzieningenrechter voor spoedeisende zaken zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, uitsluitende worden beslecht door een via absolute competentie vastgestelde bevoegd rechter.

Artikel XVI – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn en op alle overeenkomsten die daaruit voortkomen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.